deel 5:  Openbaring 7

Zes zegels zijn verbroken … nog zit de boekrol dicht door dat laatste, zevende zegel. Als dat verbroken wordt, komt de inhoud vrij en gaan de paarden lopen.
Dan ineens klinkt het bevel om te wachten met alle geweld. Eerst de dienaren van God verzegelen aan hun voorhoofd! De bedoeling is duidelijk: eerst zorgen voor hun veiligheid! Zoals je in de gordel moet zitten voordat er gevaarlijke dingen met je gebeuren.
 
Bij verzegeling aan je voorhoofd mag je denken aan de doop. Die gaat diep! De doop beeldt uit wat God inwendig met je doet. We lezen dat God ons verzegelt met de Heilige Geest:
‘En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing’, Ef.4:30 (HSV)
Het gaat dus om een lévend zegel. De Geest verankert je diep in Christus, met het oog op alles wat er gaat gebeuren. Vergelijk de 1e doopvraag: de doop is nodig niet alleen om je schoon te wassen, ook omdat je onderworpen bent aan alle vormen van ellende. Alles wat in de wereld gebeurt kan ook jou overkomen. Dan moet je goed verankerd zijn.

 • De Geest geeft je Christus, diep in je hart. Hoe houdt Hij je nu vast?
 • Hoezo kan de Geest verdrietig zijn …? Wat zegt dat over Hem? En over jou?
 •  
  Toen het Lam de hemel binnenkwam zag Johannes Jezus’ Hemelvaart van boven af. Jezus had zijn discipelen gezegd nog niet de wereld in te gaan, maar eerst te wachten op de Geest. In de hemel klinkt datzelfde bevel om te wachten. Nu zien we Pinksteren van boven af! De Geest wordt uitgestort om mensen te vervullen én te verzegelen, met het oog op ‘het einde der tijden’, dat hiermee begint. Dit tijdvak is om over God te vertellen terwijl het op aarde steeds benauwder wordt. Lees hierbij Hand.2:17-21.


  Vervulling
  De verzegeling spreekt van Gods grote trouw door de eeuwen heen! Hij handelt naar zijn verbond met Abraham, Izaäk en Israël. De 12 stammen zullen er zijn tot aan de grote dag! Intussen aangevuld met gelovigen uit de volken. 144.000 ziet op 12 x 12 x 1000, 12 stammen vermenigvuldigd met 12 apostelen, in een groot symbolisch veelvoud.

 • Vergelijk Rom.11:13-26: Gods verbond met Abraham is als een boom, de wortels blijven altijd dezelfde, maar oorspronkelijke takken kunnen verloren gaan terwijl nieuwe takken worden geënt. ‘En zo zal geheel Israël zalig worden …’ (26 HSV).
 • Op de poorten van het nieuwe Jeruzalem staan de namen van de 12 stammen, op de fundering van de muur staan de namen van de 12 apostelen, Opb.21:11-14.
 • Toch, heel opmerkelijk, ontbreekt er één stam uit Israël! De stam Dan heeft zijn erfdeel nooit in bezit genomen, maar nam wat God niet gaf (Rechters 17 en 18).

 • Dit is een ernstige waarschuwing, het zegel leeft en vraagt om je leven! De veiligheidsgordel moet je ook zelf vastmaken.
 • Al is de Geest om Dan bedroefd, de vervulling gaat door en lijdt geen schade.
 •  
  Verwachting
  Eerst hoort Johannes de verzegeling van de 144.000, als het laatste tijdvak begint, vervolgens ziet hij het resultaat van die verzegeling, aan het einde daarvan. De grote menigte komt behouden uit de grote verschrikkingen tevoorschijn! Ze zijn, ook door hun tranen heen, hun redding blijven verwachten van God en van het Lam (10)!

 • Dit zijn de overwinnaars, in het wit. Wat is hun geheim? ‘Ze hebben hun kleren wit gewassen met het bloed van het Lam’ (14b). Niet méér en niet minder!
 • Het bloed van het Lam reinigt je van alle vuil, van jezelf en van wat anderen je aandoen. Laat je hiermee wassen van je zonden, je hoogmoed, enz., net zo regelmatig als je je kleren wast. Het Lam reinigt door en door schoon, halleluja!